Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• Symposium veiligheid
• Meer zelfkritiek
• DNR 2011
  CONTEXT nr. 5 | woensdag 05 oktober 2011
  Voorwoord
  In deze Context een verslag van het succesvolle Symposium Constructieve Veiligheid, de mening van VNconstructeurs; ‘veiligheid vraagt om meer zelfkritiek’ en informatie over de nieuw verschenen DNR 2011.
  Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
  Bent u nog geen lid van VNconstructeurs? Meld u dan nu aan! lid worden

  Wij wensen u veel leesplezier.
  Bestuur VNconstructeurs  Constructieve veiligheid: Fictie of realiteit?
  Op 28 september is het symposium: “Constructieve Veiligheid: fictie of realiteit” gehouden in Utrecht. Diverse autoriteiten op het gebied van constructies en veiligheid gaven hun visie over het onderwerp naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de praktijk.
  Prof. Ben Ale, hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding aan de TU Delft ging in op de menselijke neiging om evidente fouten en waarschuwingssignalen te negeren. Dik-Gert Mans van het Platform Constructieve Veiligheid gaf een toelichting op het net verschenen onderzoeksrapport naar de ingestorte galerijen in Leeuwarden en verduidelijkte nogmaals dat men in het beheer teveel focust op uiterlijkheden en niet op constructieve eigenschappen.
  In reactie daarop pleitte Johan Galjaard, voorzitter van VNconstructeurs, wederom voor een vanuit de overheid ingestelde periodieke keuring voor bestaande gebouwen, om dit soort calamiteiten te voorkomen. Karel Terwel brak vervolgens een lans voor een grotere bekendheid van het ABC meldpunt voor constructieve veiligheid. Hoe meer officieel gemelde fouten, hoe meer inzicht.

  Ane de Boer vertelde over CRIAM, een analysemodel wat de veiligheid van bestaande constructies kan borgen en Eef van Leeuwen van de VROM-inspectie presenteerde de aanbevelingen van de commissie Dekker waarin gepleit wordt voor meer vertrouwen en verantwoordelijkheid waarbij regelgeving eenduidiger en eenvoudiger moet.
  De middag werd afgesloten met een levendige paneldiscussie over de oplossingen die men ziet om constructieve veiligheid in de bouwkolom te bevorderen. Het blijft een actueel onderwerp en zal een belangrijk thema zijn binnen de VNconstructeurs.
  Lees meer  VNconstructeurs: veiligheid vraagt om meer zelfkritiek
  Om de constructieve veiligheid in Nederland te vergroten moeten alle partijen in het ontwerp- en bouwproces ook naar zichzelf durven kijken. En juist dááraan schort het – ook bij constructeurs, vindt ir. Johan Galjaard. De voorzitter van de VNconstructeurs was afgelopen week een van de sprekers op het symposium ‘Veilige constructies in de bouw: fictie of realiteit?’.
  De oorzaak van de afnemende veiligheid is de versnippering van het ontwerp- en bouwproces. Taken die vroeger in één hand lagen, worden steeds meer verdeeld over meerdere partijen, zegt Galjaard: “Op zich is dat niet slecht, maar dan moet er wél voldoende tijd, geld en aandacht zijn voor de integratie van de onderdelen. Dat gebeurt nu vaak onvoldoende. Eindverantwoordelijk is de opdrachtgever of de eigenaar. Maar dat laat onverlet dat ook alle overige partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat aspect wordt onderbelicht in de discussie. Te snel wordt gewezen naar ‘de ander’.”
  Lees meer  DNR 2011 verschenen op 30 augustus 2011.
  Op 30 augustus 2011 is De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 verschenen. De opvallendste wijzigingen zitten vooral in de regeling over de aansprakelijkheid van de adviseur.
  De verplichte ingebrekestelling bij het tekortschieten van de adviseur, is in DNR 2011 komen te vervallen. Indien een constructeur een foutieve berekening maakt en het pand bezwijkt, is de constructeur onder de nieuwe regeling direct aansprakelijk jegens zijn opdrachtgever.
  In DNR 2011 is een tweesporig aansprakelijkheidsregime opgenomen. Dat houdt in dat een adviseur en opdrachtgever bij het sluiten van een overeenkomst, afspraken moeten maken over maximale schadevergoedingen bij tekortschieten van de adviseur. De aansprakelijkheid is overigens verzekerbaar.

  DNR 2011 bevat nog steeds diverse bepalingen in het voordeel van de adviseur (waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen). Opdrachtgevers zullen dan ook, net als onder DNR 2005, afwijkende afspraken willen maken over de aansprakelijkheid. Critici zullen ongetwijfeld opmerken dat DNR 2011 nog onvoldoende tegemoet gekomen is aan de praktijk.

  Voor een overzicht van de verschillen tussen DNR 2005 en DNR 2011 heeft NLingenieurs een handige tekstvergelijking opgesteld.
  lees meer  Oproepen.
  Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website? Mail naar de redactie.

  Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat.

  Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan! Nieuwsbrief  Glazen skywalk.
  Het drielandenpunt
  bij Vaals heeft een
  nieuwe uitkijk-
  toren.

  De toren is ontwor-
  pen door Roger
  Martens van
  RuimteMakers
  Architectengroep
  en heeft een
  zogenaamde
  skywalk; een gla-
  zen balkon, dat
  middels een
  staalconstructie
  op de 31 meter
  hoge betonnen
  schacht is gemon-
  teerd. De be-
  zoeker kan door
  het glas naar be-
  neden kijken.
  Ingenieursbureau
  Van der Werf en
  Nass bv uit Maas-
  tricht tekende voor
  de constructie.
  Die bestaat uit een
  betonnen kern met
  liftkoker, waar de
  stalen trappen zich
  omheen wikkelen.
  De stalen trappen
  zijn aan zowel zij-
  kant als onderkant
  bekleed met hout.
  Bouwwereld  Scheuren
  Antillenflat
  ontstonden
  tijdens bouw.

  EconStruct, het
  ingenieursbureau
  dat onderzoek
  deed naar het
  ongeval in mei
  in Leeuwarden,
  maakte eind
  september be-
  kend, dat al
  tijdens de bouw
  van de Antillenflat,
  scheuren ontston-
  den waardoor de
  wapening in het
  beton is gaan
  roesten. Dit leidde
  uiteindelijk tot het
  vallen van de bo-
  venste galerij, die
   vervolgens de
  onderliggende
  galerijen met zich
  meenam naar
  beneden.

  Eind mei 2011 werd
  Leeuwarden opge-
  schrikt door het
  instorten van delen
  van galerijen van
  het wooncomplex
  de Antillenflat.
  EconStruct ver-
  moedt, dat tijdens
  het bouwen van
  de galerijen, de
  ondersteuningen al
  zijn weggehaald toen
  het beton nog niet
  helemaal droog was.

  Lees meer.  Discussieer
  mee: Linkedin.

  “Het uitstel van
  het nieuwe bouw-
  besluit en daarmee
  de vertraging van
  het van kracht
  worden van de
  Eurocode leidt tot
  onacceptabele
  kosten voor
  constructeurs.”

  De invoering van het
  nieuwe bouwbesluit
  is al een aantal maal
  uitgesteld. Construc-
  teurs hebben zich al
  meerdere malen
  voorbereid op de
  invoering en daarbij
  behorende investe-
  ringen gedaan.
  Zekerheid omtrent
  het ingaan van het
  nieuwe bouwbesluit
  is er nog niet, omdat
  politieke besluitvor-
  ming op zich laat
  wachten. Ondertus-
  sen lopen de kosten
  voor constructeurs
  op, doordat inmid-
  dels gevolgde cur-
  sussen en allerlei
  interne opleidingen
  herhaald moeten
  worden. Dit is voor
  constructeurs een
  onwerkbare situatie.
  Wat vindt u?
  Discussieer mee op
  Linkedin via de but-
  ton op onze website!
  De resultaten van
  discussies zullen
  door de Webredactie
  worden samengevat
  in de nieuwsbrief van
  eind oktober.