Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• status commissies
• rondetafelgesprek
• STB-applicatie
• Betondag 17-11
CONTEXT nr. 6 | dinsdag 15 november 2011
Voorwoord
Alweer de 6e Context van dit jaar, waarin deze keer aandacht voor de Commissie Ondernemerschap en de Commissie Vakmanschap van VNconstructeurs. Een jaar na oprichting van de vereniging: waar zijn ze mee bezig? Verder aandacht voor de rondetafelgesprekken die gehouden zullen worden in januari van het nieuwe jaar en informatie over de STB-applicatie.
Tot slot willen wij u attenderen op de Betondag 2011 op 17 november in de Doelen te Rotterdam. Een dag vol informatie, kennis en wetenswaardigheden uit de (beton) bouwwereld waar ook VNconstructeurs met een stand aanwezig zal zijn. Mis het niet! Meld u aan via onze website.

Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
Bent u nog geen lid van VNconstructeurs? Meld u dan nu aan!

Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur VNconstructeursStatus: Commissie Versterken Ondernemerschap?
Vanuit de missie van VNconstructeurs zijn drie commissies in het leven geroepen die zich inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van VNconstructeurs. Nu bijna een jaar na de oprichting van VNconstructeurs vragen we ons af; Hoe staat het met de Commissie Versterken Ondernemerschap?
De Commissie heeft als doelstelling:
Het verbeteren van de positie van de constructeur in de bouwkolom. Zij wil opkomen voor de zakelijke belangen van de constructeur.

De commissie heeft het afgelopen jaar drie werkgroepen samengesteld die zich inzetten voor de eerste belangrijke onderwerpen op het gebied van het versterken van het ondernemerschap van de constructeur;
  • Werkgroep Selectie van de constructeur: opzetten leidraad
  • Werkgroep STB: Definitie van taken en verantwoordelijkheden hoofdconstructeur
  • Werkgroep DNR: Regeling aansprakelijkheid en verzekering

 lees verder via website>


Voor alle werkgroepen is de commissie Versterken Ondernemerschap nog op zoek naar leden die deel willen nemen in een van deze werkgroepen.
Wilt u zich ook inzetten voor de zakelijke belangen van de constructeur? Meld u aan via het secretariaat van VNconstructeurs: secretariaat@vnconstructeurs.nlStatus: Commissie Vakmanschap Stimuleren?
Ook de commissie Vakmanschap is actief bezig met het realiseren van de doelstelling die zij zich gesteld heeft; het stimuleren van de ontwikkeling van het vakmanschap.
De drie thema’s die de commissie heeft vastgesteld (vakkundigheid, samenspel en focus) zijn het afgelopen jaar nader gespecificeerd en uitgewerkt in meer concrete actiepunten.

De basis van vakmanschap is een gedegen opleiding, maar wat houdt dat nu feitelijk in? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van constructieve competenties en kennis, wat is werkelijk aanwezig en welke kennis en competenties zijn vereist door de verschillende partijen in de markt?

Nog dit jaar zal de commissie, in samenwerking met Bouwen met Staal, de Betonvereniging en in overleg met docenten van HBO’s, een onderzoek doen naar de kwaliteit van het constructief onderwijs onder vertegenwoordigers van ingenieursbureaus, docenten en starters om zo gezamenlijk een betere aansluiting tussen opleiding en praktijk te bewerkstelligen.
De commissie verwacht begin 2012 de resultaten van dit onderzoek en zal dan op basis van de getrokken conclusies samen met opleidingsinstituten bezien wat er nodig is om verbeteringen te realiseren.

lees verder via website>Rondetafelgesprekken over kanaalplaten en brandwerendheid.
VNconstructeurs organiseert in januari 2012 in 4 regio’s rondetafelgesprekken over kanaalplaten en brandwerendheid met een bijdrage en inleiding van BFBN.
Er is de laatste tijd veel te doen omtrent de brandwerendheid van kanaalplaten, vooral wanneer er een druklaag wordt toegepast. Op de laatste constructeursmiddag is namens de BFBN een nieuw advies gepresenteerd over hoe om te gaan met brandwerendheid in relatie tot detaillering en maatregelen die genomen moeten worden. Dit advies heeft niet voor iedereen tot de gewenste duidelijkheid geleid.
In de rondetafelgesprekken kunnen we onze meningen en ervaringen over dit onderwerp met elkaar delen en tevens met de BFBN in gesprek gaan over de interpretatie van hun advies en de benodigde vervolgstappen om tot nog eenduidigere uitgangspunten voor toepassingen te komen.

De gesprekken zullen plaats vinden in de regio’s Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Aan elk rondetafelgesprek zullen maximaal 15 tot 20 personen kunnen deelnemen. Deelname staat eerst open voor leden van VNconstructeurs. Wanneer er nog plaatsen over zijn, zijn ook niet leden welkom. Een reden temeer om lid te worden van VNconstructeurs als u dat nog niet bent.
De exacte data en locaties en de mogelijkheid tot inschrijven kunt u in een volgende nieuwsbrief van VNconstructeurs tegemoet zien.STB-applicatie niet langer gratis.
Voor het gebruik van de STB 2009, kon men via de website van dnrstb de afgelopen 3 jaar gratis gebruik maken van de applicatie STB. Voor de toch al weinig gebruikte applicatie gaat Assistance Software, de beheerder van de dnrstb website, vanaf 1 november een vergoeding vragen van ongeveer 115 euro per jaar. Hiermee verliest Assistance Software haar exclusiviteit op het gebruik van de takenlijst en geeft daarmee ook andere partijen de gelegenheid applicaties rondom de STB te ontwikkelen. NLingenieurs en BNA, initiatiefnemers van de STB, verwachten dat er in de nabije toekomst een keuze zal zijn uit verschillende aanbieders van STB applicaties.

De STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen voor het verdelen, offreren en contracteren van dergelijke werkzaamheden in bouwprojecten. Ze kan worden toegepast in samenhang met de DNR, de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer.
Constructeurs gebruiken de STB niet of nauwelijks, men grijpt liever terug op de RVOI 2001, bijlage B, die toegankelijker en duidelijker was dan de STB 2009.

Voor meer informatie over de STB: NLingenieurs STB
________________________________
Oproepen.

Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website? Mail naar de redactie.

Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat.

Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan!Earth-scraper
ontworpen.

Architecten
hebben een
ongelofelijke
‘earth-scraper’
ontworpen die
300 meter on-
dergronds gaat.
Het ontwerp
heeft de vorm
van een omge-
keerde pyramide
en zou gebouwd
moeten worden
in het midden
van Mexico stad.
Met dit ontwerp
omzeilen de archi-
tecten de regels
van de stadsplan-
ning van Mexico
City waarin bepaalt
wordt dat gebou-
wen niet meer dan
8 verdiepingen
hoog mogen zijn.
Een indrukwek-
kend ontwerp waar
een constructeur
en grondmecha-
nisch adviseur
eens grondig naar
moeten kijken om
te bezien of het
technisch ook een
reëel ontwerp is.
• dailymailDiscussieer mee: Linkedin.
“Hoe kan het dat normen (NEN, Eurocode) door vrijwilligers worden gemaakt en dat deze uiteindelijk wettelijk worden? Is dat goed? De overheid legt ze op, maar betaald er niets voor om ze tot stand te laten komen. Wat vindt u?”
Discussieer mee op Linkedin via de button op onze website!
De resultaten van discussies zullen door de Webredactie worden samengevat in de nieuwsbrief van begin januari.Oproep: commissie selectie
voorzitter

Voor de selectie
van een defini-
tieve voorzitter
voor onze vere-
niging, is een
aparte commis-
sie in het leven
geroepen; com-
missie selectie
voorzitter.
Voor
de invulling van
deze commissie
zijn we op zoek
naar leden uit
alle verschillende
“bloedgroepen” van
de vereniging, con-
structeurs werk-
zaam bij advies-
bureaus,toeleve-
ranciers, gemeen-
ten, overheden en
onderwijs. Allen
die hiervoor be-
langstelling heb-
ben, worden van
harte uitgenodigd
om zich te melden
bij onze secretaris
Hein Brakel via email.

Oproep: commissie
huishoudelijk
reglement

In het huishou-
delijk reglement
is opgenomen
dat op de eerst-
volgende leden-
vergadering, ge-
pland in het
voorjaar van
2012, een nieuw
en definitief
huishoudelijk
reglement ter
goedkeuring
(stemming) aan
de leden moet
worden voorge-
legd.
Om dit de-
finitieve huishoude-
lijk reglement voor
te bereiden, wordt
een commissie in-
gesteld bestaande
uit enkele leden.
Ook hiervoor kun-
nen belangstellen-
de zich melden bij
onze secretaris
Hein Brakel, via email.

Oproep: commissie
gedragscode

Het bestuur vindt
het van groot be-
lang dat er een
gedragscode op-
gesteld wordt,
waar leden zich
aan dienen te
houden.
Ook het
huishoudelijk re-
glement zal een
dergelijke gedrags-
code vereisen. Om
de gedragscode op
te stellen, wordt
een commissie in-
gesteld bestaande
uit enkele leden.
Zoals ook bij beide
andere commissies
is diversiteit in
“bloedgroep” van
belang. Het bestuur
nodigt ook voor de-
ze commissie be-
langstellende leden
uit zich te melden
bij de secretaris via email.