Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

- Minisymposium
- Zorgen veiligheid
- Constructeursdag
- Discussieer mee!
CONTEXT nr. 2 | dinsdag 14 juni 2011
Voorwoord
Hierbij ontvangt u de tweede context, de nieuwsbrief van VNconstructeurs. U zult de Context regelmatig ontvangen. We hopen dat u Context met plezier zult lezen en mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Let op dat zij zich wel zelf moeten aanmelden, wanneer ze de nieuwsbrief in de toekomst willen ontvangen.

Bent u nog geen lid van VNconstructeurs?
Meld u dan nu aan! lid worden

Met vriendelijke groeten,
Johan Galjaard
voorzitter VNconstructeursMinisymposium eerste ledenvergadering.
Op de allereerste ledenvergadering van VNconstructeurs werd ook een minisymposium gehouden over het recent verschenen “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, editie 2011.
3 Gastsprekers, die elk hun sporen in de bouw verdient hebben, gaven hun visie op het Compendium vanuit hun eigen invalshoek. Willem van Dijk, adjunct-stafdirecteur bij Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Speciale Projecten sprak vanuit zijn rol als aannemer. Anton Koomen partner bij Provast en in het verleden werkzaam bij Schiphol Real Estate, is als zodanig een ervaren opdrachtgever en bezag het Compendium vanuit die rol. Als laatste gaf Paul Stevens, partner bij De Vries en Fortuin en eigenaar PSVA BV, zijn visie vanuit de invalshoek van bouwmanager.
“Wat is de rol van de constructeur/adviseur in het bouwproces?”

Een levendige discussie volgde op de betogen van de 3 sprekers, waarbij diverse leden hun mening gaven over het Compendium en de visie van de 3 gastsprekers.
Dat er veranderingen nodig zijn is voor iedereen duidelijk, VNconstructeurs gaat zich daar constructief voor inzetten!
Lees meerGrote zorgen om veiligheid gebouwen
Vorige week zijn we in Nederland opgeschrikt door het plotseling instorten van galerijplaten in Leeuwarden. Enkele dagen erna stortte een balkon in Rotterdam naar beneden en vorige week maandag was het weer raak met een dak van een loods in Sittard welke waarschijnlijk gezweek door de extreme regenval.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen maar de materiële schade en emotionele gevolgen voor bewoners en betrokkenen zijn enorm groot. En het verleden heeft al eerder bewezen dat het niet altijd tot schade beperkt blijft. Alle reden tot zorg.

Steeds wanneer er een calamiteit optreedt, wordt er een onderzoek ingesteld.
Wat doen we met de resultaten van al die onderzoeken? Hoe gaan we het instorten van constructies in de toekomst voorkomen?
VNconstructeurs is van mening dat we toe zijn aan een structurele aanpak van dit probleem.
Lees meer23 juni: Constructeursmiddag
Op donderdag 23 juni zal weer de Constructeursmiddag plaatsvinden, dit jaar voor het eerst met VNconstructeurs als medeorganisator in samenwerking met de Betonvereniging, het COBc en YouCon.
Het thema is “Staaltjes in Techniek”, waarbij veel aandacht voor de nieuwe oplossingen die van u gevraagd worden om constructies naar wens te realiseren.

Er zullen diverse lezingen gehouden worden over actuele onderwerpen zoals duurzaamheid en ontwikkelingen rondom nieuwe materialen. Naast de lezingen is er een doorlopende expositie waar u in de gelegenheid bent om 1 op 1 informatie te krijgen van de exposanten. Tot slot natuurlijk volop gelegenheid om met uw vakgenoten bij te praten en informatie uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen op technisch en organisatorisch gebied.
Kortom, een uitstekende invulling van een van de speerpunten van VNconstructeurs: de ontwikkeling van het vakmanschap.

Alle constructeurs en hun medewerkers zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Voor leden van VNconstructeurs met extra korting!
Lees meerDiscussieer mee: selectie constructeur.
Hoe selecteer je een constructeur? Stellen opdrachtgevers zich deze vraag? Weten wij het antwoord? Meld je aan op de linkedin groep van VNconstructeurs en discussieer mee.
Selecteren op prijs is niet wat we willen. Als geen andere beroepsgroep hebben wij altijd al werkdruk en prijsdruk met elkaar weten te combineren. Maar wat betekent selecteren op kwaliteit? Welke andere manier is er voor opdrachtgevers om een constructeur te selecteren?

De resultaten van discussie zullen door de Webredactie worden samengevat in de nieuwsbrief van begin juli.
Discussieer mee via de linkedin button op onze website.

____________________________________________________

Oproepen.

Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website?
Mail naar de redactie

Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat

Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan!
aanmelden NieuwsbriefRiverside museum
deze maand
geopend.

Het Riverside
museum of
Transport, ont-
worpen door
Zaha Hadid
Architects in
Glasgow, Schot-
land, wordt eind
deze maand
officieel geopend.

Het gebouw, gele-
gen aan de 2 be-
langrijke rivieren
van Glasgow, refe-
reert aan de vloei-
ende energie van
het water en geeft
vanaf alle kanten
een andere vorm
te zien; van rond
en organisch tot
scherp en grafisch.
Het is als het ware
een gevouwen con-
structie met er om-
heen een systeem
van metalen gevel-
bekleding. Het ge-
bouw heeft daar-
mee een robuuste
uitstraling.
• DesignboomCommissie selectie
voorzitter

Voor de selectie
van een defini-
tieve voorzitter
voor onze vere-
niging, is een
aparte commis-
sie in het leven
geroepen; com-
missie selectie
voorzitter.
Voor
de invulling van
deze commissie
zijn we op zoek
naar leden uit
alle verschillende
“bloedgroepen” van
de vereniging, con-
structeurs werk-
zaam bij advies-
bureaus,toeleve-
ranciers, gemeen-
ten, overheden en
onderwijs. Allen
die hiervoor be-
langstelling heb-
ben, worden van
harte uitgenodigd
om zich te melden
bij onze secretaris
Hein Brakel via email.

Commissie
huishoudelijk
reglement

In het huishou-
delijk reglement
is opgenomen
dat op de eerst-
volgende leden-
vergadering, ge-
pland in het
voorjaar van
2012, een nieuw
en definitief
huishoudelijk
reglement ter
goedkeuring
(stemming) aan
de leden moet
worden voorge-
legd.
Om dit de-
finitieve huishoude-
lijk reglement voor
te bereiden, wordt
een commissie in-
gesteld bestaande
uit enkele leden.
Ook hiervoor kun-
nen belangstellen-
de zich melden bij
onze secretaris
Hein Brakel, via email.

Commissie
gedragscode

Het bestuur vindt
het van groot be-
lang dat er een
gedragscode op-
gesteld wordt,
waar leden zich
aan dienen te
houden.
Ook het
huishoudelijk re-
glement zal een
dergelijke gedrags-
code vereisen. Om
de gedragscode op
te stellen, wordt
een commissie in-
gesteld bestaande
uit enkele leden.
Zoals ook bij beide
andere commissies
is diversiteit in
“bloedgroep” van
belang. Het bestuur
nodigt ook voor de-
ze commissie be-
langstellende leden
uit zich te melden
bij de secretaris via email.