13 april, 20 april, 25 april en 25 mei 2023

Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk

KPCV, VNconstructeurs, Bouwen met Staal, Betonvereniging

Locatie: 3 webinars en 1 live sessie centraal in NL
van 09.00 tot 11.30, live sessie van 14.00-16.30

Voor leden en niet-leden van VNconstructeurs

Kosten:

€395,- voor leden en niet-leden.

Deelname levert 4 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. Het is van groot belang alle partijen in de bouw te informeren over mogelijkheden die er zijn om de constructieve veiligheid in de praktijk te borgen. Het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid, Bouwen met Staal, Betonvereniging en VNconstructeurs hebben daarom de handen ineen geslagen voor de organisatie van de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk.

In de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk wordt in drie lesmodules uitgelegd hoe constructieve veiligheid in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden. De cursus is bedoeld voor personen die in een multidisciplinair verband samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies, zoals opdrachtgevers, planontwikkelaars, projectleiders, ontwerpers, constructeurs, uitvoerders, toeleveranciers etc.

Incidenten, de één wat recenter dan de ander, laten zien dat het borgen van de constructieve veiligheid nog steeds een punt van aandacht is. Het OVV-rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport markeert een keerpunt. Partijen worden direct aangesproken om tot verbeteringen te komen. Daarvóór is er al veel gedaan om constructieve veiligheid hoger op de agenda te krijgen.

De aangesproken partijen, Koninklijke Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke NLingenieurs, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNconstructeurs, hebben gezamenlijk het voortouw genomen om antwoord te geven op de aanbevelingen van de OVV door middel van het Programma Veiligheid in de Bouw.

Ketenaanpak

Constructieve veiligheid vraagt om een holistische benadering. Alle partijen die vanaf de initiatieffase tot en met de gebruiksfase betrokken zijn moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en hun invloed. Te vaak en te veel wordt geleund op het feit dat er een ontwerper dan wel constructeur betrokken is bij het project en zij of hij er wel voor zorgt dat de constructieve veiligheid geregeld wordt.

Het borgen van de constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gehele keten; van initiatiefnemer/opdrachtgever via ontwerpers tot uitvoerenden en gebruikers en beheerders; niemand uitgezonderd. Constructeurs spelen een zeer belangrijke rol, maar zij kunnen het niet op hun eigen houtje alleen regelen. Alle partijen dienen op een verantwoorde wijze hun rol te spelen.

Ongemerkt wordt de indruk gewekt dat het alleen over nieuw te realiseren bouwwerken gaat. De huidige projecten betreffen steeds meer het herbestemmen of opknappen van bestaande constructies. Ook daarbij is de borging van constructieve veiligheid een noodzaak.

In deze cursus wordt uitgelegd aan welke rollen en verantwoordelijkheden uiteenlopende partijen inhoud moeten geven en hoe samenwerken tot een goed resultaat leidt.

Opzet cursus

De cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk bestaat uit drie webinars van elk 2 tot 2,5 uur en een afsluitende (fysieke) bijeenkomst voor praktijkcases en discussie. In de lesmodules gaan we in op drie, uiteraard sterk samenhangende, aspecten (modules). Daarna gaan we in een afsluitende bijeenkomst in op praktijksituaties. De webinars worden gehouden op donderdag 13 april, donderdag 20 april en dinsdag 25 april, steeds van 09.00 tot 11.00 uur. De fysieke bijeenkomst is voorzien op 25 mei van 14.00 tot 16.30 uur.

Module A: Proces, rollen en verantwoordelijkheden

Het eerste aspect dat wordt behandeld is het proces om de constructieve veiligheid te borgen. In elke fase van een project zijn risico’s te onderkennen. Die kunnen we afdekken met borgingsacties. Om die borgingsacties goed te beleggen, moeten afspraken worden gemaakt welke rol iemand krijgt toebedeeld en welke verantwoordelijkheden daar bij horen. We leggen uit hoe dat in de praktijk moet worden geregeld en welke hulpmiddelen ons daarbij ter beschikking staan.

Module B: Competenties van de medewerkers

In de gehele keten bij de totstandkoming van een project wordt er van uit gegaan dat de betrokkenen over voldoende kennis beschikken, zowel wat vakinhoud als gedrag betreft om hun rol en verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Voor constructeurs en ontwerpers is dat goed geregeld in het Constructeursregister. Voor andere rollen is er geen systeem, maar kennis en ervaring kunnen wel getoetst worden. We gaan in op de hulpmiddelen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.

Module C: Veiligheidscultuur in bedrijven en de sector

Het derde aspect is de wijze waarop binnen organisaties wordt samengewerkt; de bedrijfscultuur. Deze is sterk voorwaardenscheppend om optimaal open en transparant te werken. De oude wijsheid ‘Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’, kan worden ondervangen als medewerkers elkaar helpen, senioren kunnen meekijken met jongeren, er geen zwijgcultuur heerst, etc. In de branche is inmiddels de Veiligheidsladder geïntroduceerd; bepaalde opdrachtgevers zetten dit instrument in als  gunningscriterium. De Veiligheidsladder wordt toegelicht. Daarnaast laten we zien op welke wijze individuele bedrijven invulling geven aan het organiseren en stimuleren van veilig gedrag.

Module D: Terugkombijeenkomst praktijkcases

De laatste module is een fysieke bijeenkomst, waarin ingegaan wordt op praktijkvoorbeelden, die je als deelnemer zelf kunt inbrengen. Nadere informatie over opzet en locatie volgt.

Volledig programma

Online donderdag 13 april 09.00 – 11.00 uur

Module A: Het Proces: Hoe maken we alle ketenpartners bewust van hun verantwoordelijkheid

 • Introductie

Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV

 • Proces
  • Constructieve veiligheid Ketenverantwoordelijkheid, KPCV toegelicht
   • Achtergrond
   • Fasen, risico’s en borgingsacties
   • Tools

Dik Spekkink, Contentmanager KPCV

 • De Praktijk

Spreker vanuit adviesbureau:

René Sterken Hoofd Cluster Ontwerp & Engineering | BAM Advies & Engineering

 • Het Proces is Under Construction

De belangrijkste resultaten van het programma Constructieve Veiligheid, in antwoord op de aanbevelingen van de OVV, worden gedeeld en toegelicht.

 • Regie op veiligheid

Frans van Ekerschot| Chief Safety Officer, Rijksvastgoedbedrijf

 • Rol Coördinerend Constructeur nieuwe stijl

Rudi Roijakkers, senior Adviseur Lüning BV

 • Discussie

Online donderdag 20 april 09.00 – 11.00 uur

Module B: Competenties: Capabele medewerkers zijn de ruggengraat.

 • Introductie

Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV

 •  Competenties
  • Techniek

Maurice Hermens, Leading Professional Structural Engineering Royal HaskoningDHV

Vakinhoud is de drager van de bijdrage van medewerkers. Die vakinhoud moet getoetst kunnen worden. Toeliching op het Constructeursregister

  • Gedrag 25 minuten

In de totstandkoming van projecten moeten de medewerkers naast vakinhoud, ook over voldoende proceskennis beschikken en hun rol opeisen. Daarvoor is het nodig dat zij professionele tegenspraak kunnen en willen leveren.

Johan Bolhuis, Senior Design Manager ALSEEN RO CEng

 • De Praktijk 45 minuten

Jurgen Hielema, senior consultant structural safety at Rijksvastgoedbedrijf

Willem van Dijk, Director Building Technology | Heijmans

 • Discussie

Online dinsdag 25 april 09.00 – 11.00 uur

Module C: Veiligheidscultuur: Cultuur binnen bedrijven, sleutel tot succes

 • Introductie

Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV

 •  De Bedrijfscultuur Cruciaal voor Veilig Werken  

Spreker vanuit ProRail/Rail Alert

 • De veiligheidsladder            

Spreker NEN

 • De veiligheidscultuur in de Praktijk     
  • Sociale Veiligheid

Anton van der Sanden Business Line Director Mobility & Infrastructure bij RHDHV

Spreker vanuit de uitvoerende bouw: volgt

 • Discussie

Fysiek donderdag 25 mei 14.00 – 16.30 op nader te bepalen locatie

Module D: Praktijkcases en Discussie

 • Introductie

Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV

 • En nu de Praktijk: Cases
  Tijdens deze fysieke bijeenkomst zal ingegaan worden op praktijkcases ingebracht door de deelnemers. Concrete invulling volgt
 • Discussie
  Over de resultaten en de bevindingen van de deelnemers wordt ter afsluiting gediscussieerd

Inschrijven

Inschrijven kan tot dinsdag 10 april via onderstaand formulier.

Deelname levert 4 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

.

.

.