Klankbordgroep zoekt leden!

Wil je ook meedenken over goede normen voor constructeurs? Heb je ideeën hoe het beter kan en wil je daarover met andere constructeurs van gedachten wisselen? Neem deel aan de klankbordgroep! Zo kunnen we samen sparren, inbreng geven vanuit de praktijk en invloed uitoefenen op normen en andere normatieve documenten waar wij als constructeurs dagelijks mee werken.

Verschillende leden binnen VNconstructeurs nemen deel aan NEN commissies en werkgroepen waar normen of normatieve documenten opgesteld worden. Het werk binnen zo’n commissie bestaat uit het meedenken, met elkaar overleggen, beoordelen en aandragen van wijzigingen in de diverse normen.
Belangrijk uitgangspunt van VNconstructeurs is dat de normen en de daarbij behorende nationale bijlagen werkbaar en zo éénvoudig mogelijk moeten zijn. De herleidbaarheid en achtergronden van specifieke normregels en formules is in de huidige eurocode reeks niet goed geregeld.
De deelname van VNconstructeurs aan de commissie is er ook op gericht om op dit punt meer duidelijkheid voor de praktiserende constructeur te krijgen.

Het commissiewerk bestaat veelal uit heel specifieke vraagstukken waar specialistische kennis over het onderwerp wenselijk is. Omdat de leden van de commissie onmogelijk al deze kennis in huis kunnen hebben is een klankbordgroep opgericht. De commissieleden kunnen specifieke vragen ter consultatie binnen de klankbordgroep kwijt.

De nieuwe eurocode 2020 reeks is nu volop in ontwikkeling waarbij de lidstaten wordt gevraagd input te leveren. Ook hierin kan de klankbordgroep een rol spelen.
Dit houdt in dat in de komende periode op diverse momenten conceptversies van de verschillende normen in de commissies behandeld gaan worden. Als deelnemer aan de klankbordgroep krijg je meer inzicht in de achtergronden van de voorgestelde normwijzigingen. Door discussie binnen de klankbordgroep kunnen we uiteindelijk zorgen voor kennisverdieping bij alle deelnemers van de klankbordgroep.

De huidige klankbordgroep bestaat uit 7 constructeurs, vanuit de verschillende bij VNconstructeurs aangesloten bedrijven. Om meer feedback vanuit de ‘achterban’ te verkrijgen is uitbreiding van de klankbordgroep gewenst. Het is niet noodzakelijk dat een deelnemer aan de klankbordgroep over hoog specialistische kennis beschikt. Juist input vanuit de dagelijkse praktijk is gewenst.

VNconstructeurs neemt op dit moment deel aan de volgende commissies:

  • TGB Betonconstructies 351 001 09
  • TGB Plenair 351 001
  • TGB Basiseisen en belastingen 351 001 01

De vragen aan de klankbordgroep zullen voornamelijk uit deze commissies komen. Daarnaast wordt VNconstructeurs op regelmatige basis benaderd om een reactie vanuit de branche te geven op stukken, opinies of ideeën uit de markt. Zoals nu bijvoorbeeld in het werkgroepoverleg met het Ministerie van BZK voor het opstellen van een informatiedocument om instortingen van constructies met vloeren van breedplaten te voorkomen (n.a.v. instorting Eindhoven).
Het is de bedoeling om de klankbordgroep ook voor dit soort vragen te benaderen.

Deelname aan de klankbordgroep is laagdrempelig. Het is niet de verplicht om op alle vragen te reageren en zal daarom ook een beperkt beroep op uw tijd doen.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbordgroep kunt u een email richten aan secretariaat@vnconstructeurs.nl

AGENDA

OVERIG NIEUWS