De constructeur gecertificeerd

Onder de titel “De constructeur gecertificeerd” verscheen recent een artikel op Cementonline waarin de door KIWA ontwikkelde Beoordelingsrichtlijn voor de coördinerend constructeur uitgebreid wordt geïntroduceerd. Hiermee speelt KIWA in op de toenemende aandacht voor de cruciale rol van de coördinerend constructeur bij de borging van constructieve veiligheid en het voorkomen van instortingen. De inhoud van de BRL 5022 sluit aan op de voorstellen van onder andere VNconstructeurs naar aanleiding van het rapport “Bouwen aan constructieve Veiligheid” van de OVV.

“De taken en verantwoordelijkheden van de coördinerend constructeur worden versterkt en uitgebreid: hij wordt eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor het constructieve eindresultaat. We stellen eisen aan de kennis en competenties van de coördinerend constructeur, aan de organisatie en de werkprocessen. Opdrachtgevers dienen gekwalificeerde constructeurs in te schakelen.” Dit citaat is afkomstig uit de brief  die namens het TOP-overleg Veiligheid aan de OvV is verzonden. Bij de nader uitwerking hiervan wordt het belang van de toetsende rol van de coördinerend constructeur benadrukt. De toetsing moet leiden tot de overtuiging dat het geheel voldoet aan de eisen van constructieve veiligheid.

Mede dankzij de inbreng van leden van VNconstructeurs bij de opzet en de review zijn dit ook de kernpunten waarop wordt voortgebouwd in het certificatieschema van de BRL5022. Om ook in de toekomst deze koppeling te borgen, vaardigt VNconstructeurs twee leden af in het College van Deskundigen.

Het artikel op Cementonline gaat meer in de diepte in op de certificatie-eisen. Naast eisen aan de kwalificaties van personen (ook wanneer werkzaamheden worden uitbesteed) gaat de BRL ook nader in op de vereiste documenten die ten grondslag moeten liggen aan de engineeringswerkzaamheden, de zogenaamde projectbasis. Een eenduidig, goed gedocumenteerd overdrachtsdossier tussen elke projectfase is noodzakelijk. Ook deze elementen sluiten aan op de observaties van de Onderzoeksraad en de ontwikkelde verbetervoorstellen.

VNconstructeurs werkt de komende maanden, samen met Koninklijke NLIngeniers en de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) deze voorstellen verder uit. Ook zal na de zomer in een aantal leerprojecten ervaring worden opgedaan met de coördinerend constructeur nieuwe stijl.

___________________________

Het volledige artikel vind u hier

De brief aan de OVV vindt u hier

Voor meer informatie over de BRL: www.kiwa.nl

Deel deze pagina

Scroll naar boven