DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel VNconstructeurs de grootst mogelijk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VNconstructeurs niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VNconstructeurs garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VNconstructeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheden in de geboden informatie en/of het (ongestoord) gebruik van deze website.

Copyright
De op deze website beschikbaar gestelde documenten, foto’s en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van VNconstructeurs en/of de auteur(s).

Informatie van derden, producten of diensten
Op deze website zijn links naar andere websites opgenomen. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VNconstructeurs worden aanbevolen. VNconstructeurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Wijzigingen
De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. VNconstructeurs sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Voor ons beleid ten aanzien van privacy & cookies verwijzen wij naar ons privacy statement.

Scroll naar boven