Eerste digitale Algemene Ledenvergadering verloopt gesmeerd

Op 25 juni vond de vanwege het Corona-virus uitgestelde ALV van VNconstructeurs plaats. Deze keer in digitale vorm, via “Teams”. En hoewel dat voor iedereen even wennen was, kan toch worden teruggekeken op een soepel verlopen overleg. Tijdens de vergadering zijn enkele belangrijke besluiten genomen.

De leden hadden allemaal een digitale uitnodiging voor de ALV ontvangen. Voorzitter Paul Rijpstra opende de vergadering met een warm welkom ‘op afstand’ en memoreerde de bijzondere periode waarin de wereld -en de Nederlandse bouwsector-  zich bevindt. Hij wenste alle aanwezigen in de eerste plaats een goede gezondheid en sprak de hoop uit dat de economische gevolgen van de Corona-crisis voor de leden beperkt zal blijven.

Na een korte uitleg van de vergaderafspraken en de stemprocedure werd de agenda van de vergadering voortvarend doorlopen. Het verenigingsjaar 2019 stond inhoudelijk vooral in het teken van constructieve veiligheid en de breedplaatvloeren. In augustus 2019 stortte het dak van het AZ-stadion in Alkmaar gedeeltelijk in. Na de parkeergarage in Eindhoven een tweede incident met grote (media-)impact. Niet prettig voor de betrokken bedrijven en de sector, maar wel een bevestiging van de noodzaak tot structurele verbetering, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in haar rapport. In 2019 is dan ook door VNconstructeurs, in nauwe samenwerking met de andere aangeschreven partijen, hard gewerkt aan voorstellen hiervoor.

In mei 2019 verschenen de definitieve rekenregels voor het beoordelen van mogelijk risicovolle breedplaatvloeren, nota bene op de dag waarop de eerst Dag van de Constructeur werd georganiseerd. De opvolger van de bekende Constructeursdag werd een goed bezocht evenement, mede dankzij de samenwerking met Aeneas, bekend van ‘Cement’’. Samen met het seminar breedplaatvloeren, met 250 deelnemers de drukst bezochte bijeenkomst van VNconstructeurs ooit, en de bijeenkomst over Robuustheid, ook goed voor een belangrijk deel van het financiële resultaat van de vereniging.

Ook in 2020 zullen de genoemde thema’s een belangrijke basis van de verenigingsactiviteiten zijn. Door de Corona-perikelen moest helaas een aantal in het eerste half jaar geplande activiteiten worden verplaatst, maar vanuit bestuur en commissies wordt hard gewerkt aan alternatieven. Eén belangrijk evenement lichtte de voorzitter eruit: de verkiezing Constructeur van het Jaar 2020. In plaats van de traditionele bekendmaking op de Dag van de Constructeur, zal dit nu plaatsvinden tijdens Building Holland op 29 oktober. VNconstructeurs zal samen met KPE-groep en HTI tijdens dit evenement ook enkele andere activiteiten verzorgen. Leden van VNconstructeurs kunnen meeprofiteren van de exposure rond dit evenement door zich als co-partner te afficheren.

Deze en de komende activiteiten zullen verder worden uitgewerkt in een nieuwe samenstelling van het bestuur. Maurice Hermens en Jos Hoonhout namen na 10 jaar afscheid en werden met applaus en een fles wijn bedankt voor 10 jaar inzet voor de vereniging. De twee voorgestelde opvolgers presenteerden zich -ook een primeur- met een korte video aan de ALV . Rudi Roijakkers (ABT) wordt voorzitter van de commissie vakmanschap, en Nils Roovers (RHDHV) wordt de nieuwe secretaris van VNconstructeurs.

Besluiten

Tijdens het formele deel van de ALV zijn de volgende besluiten genomen:

  1. De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd en het bestuur verkreeg decharge voor het gevoerde beleid
  2. De ALV benoemde 2 nieuwe bestuursleden. Nils Roovers (RHDHV) volgt Jos Hoonhout op als secretaris, en Rudi Roijakkers (ABT) volgt Maurice Hermens op als voorzitter van de commissie vakmanschap.
  3. De begroting voor 2020 werd goedgekeurd
  4. Het voorstel voor aanpassing van de contributiestructuur vanaf 2021 werd aangenomen.

Informatie en downloads

  • De tijdens de ALV getoonde presentatie en het concept verslag worden binnenkort op de website geplaatst en zijn toegankelijk voor de gevolmachtigde leden.
  • De introductievideo’s van Rudi Roijakkers en Nils Roovers zijn hier te zien (klik op de betrefffende namen).
  • Het financieel jaarverslag van de accountant kan door gevolmachtigde leden op verzoek worden ingezien. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Deel deze pagina

Scroll naar boven