Enquête voor meer inzicht in toepassing breedplaatvloeren

VNconstructeurs en TNO roepen constructeurs die breedplaatvloeren toepassen op om informatie te delen hierover. De informatie wordt gebruikt als basis voor de nadere besluitvorming over de onderzoeksplicht over breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken.

 VNconstructeurs is lid van de Klankbordgroep Breedplaatvloeren, die is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze klankbordgroep begeleidt de uitvoering van door het ministerie opgedragen onderzoeken en adviseert over te nemen maatregelen naar aanleiding ervan.

Zoals bekend geldt voor gebouwen in cc3, met breedplaatvloeren met specifieke details, een onderzoeksplicht om vast te stellen of en welke risico’s op het bezwijken van de vloer bestaan.

Voor constructeurs, gebouweigenaren, en bouwbedrijven is het van belang dat er geen nadere maatregelen worden ingevoerd die voor de veiligheid van gebouwen met breedplaatvloeren niet nodig zijn. Voor gebouwen in cc2, is daarom besloten vooralsnog geen onderzoeksplicht in te voeren. TNO voert momenteel nader onderzoek uit, dat moet uitwijzen of uitbreiding van de onderzoeksplicht al dan niet nodig is.

TNO heeft in dat kader een enquête opgesteld, deze is hieronder te vinden. Voor een goed inzicht in de toepassing van breedplaatvloeren in de praktijk is het belangrijk dat de vragenlijst door zoveel mogelijk partijen wordt ingevuld. Alle informatie is welkom; ook als niet alle vragen volledig ingevuld kunnen worden.

Vul hier de enquête in.

Deel deze pagina

Scroll naar boven