ERIC VAN DEN BROEK (WSP) NIEUWE VOORZITTER VNCONSTRUCTEURS

Tijdens de ALV op 20 mei 2021 is Paul Rijpstra afgetreden als voorzitter van VNconstructeurs en is Eric van den Broek (WSP) benoemd als voorzitter. Ook trad Willem van Dijk, bestuurslid en penningmeester, af en is Frank Kaalberg (Witteveen + Bos) benoemd.

Uiteraard kwamen in de -opnieuw online gehouden- ALV de reguliere onderwerpen aan de orde. Het overzicht van de activiteiten van de vereniging en de financiële verantwoording. Ondanks de corona-perikelen zijn er toch enkele succesvolle online-webinars georganiseerd. De Dag van de Constructeur moest helaas worden gecanceld, maar daar staat tegenover dat de live uitgezonden benoeming van de Dag van de Constructeur in samenwerking met Building Holland veel aandacht heeft gegenereerd.

Financieel is het jaar 2020 met een klein negatief resultaat afgesloten. Vooral de al gemaakte kosten voor de Dag van de Constructeur en het niet doorgaan van enkele andere activiteiten zijn daar debet aan. Voor de ALV geen reden tot paniek, en men verleende het bestuur dan ook decharge voor het gevoerde beleid. De begroting 2021 werd door de leden goedgekeurd. Hoewel ook de realisatie van deze begroting wordt beïnvloed door Corona, heeft het bestuur er vertrouwen in dat met aanvullende maatregelen aan zowel de kosten- als inkomstenkant een voldoende resultaat kan worden behaald. Penningmeester Willem van Dijk benadrukte daarbij onder andere het belang van deelname aan de Dag van de Constructeur op 3 juni a.s. (www.dagvandeconstructeur.nl) waaruit de vereniging een deel van de aanvullende inkomsten hoopt te behalen.

Bestuurswissseling

Met het aftreden van Paul Rijpstra en Willem van Dijk vertrekken twee langzittende bestuursleden. Zij worden opgevolgd door Eric van den Broek en Frank Kaalberg. De bestuursoverdracht ging uiteraard gepaard met een terugblik op de behaalde resultaten en de bijdrage van de bestuursleden daarbij. Rijpstra verwees daarbij onder andere naar de grote inzet van Willem van Dijk voor versterking van de positie van de constructeur, en de daarbij horende waardering en honorering. “soms moet je ook geluk hebben”, zei Rijpstra over de sterk toegenomen zichtbaarheid van de vereniging. De instorting in Eindhoven, het dak van het AZ-stadion en de aardbevingenproblematiek gaven de vereniging de kans om de constructeur ‘op de kaart te zetten’.

Eric van den Broek is van huis uit constructeur, maar “kwam al snel tot de conclusie dat ik andere dingen beter kan, zoals organiseren”. Ook Kaalberg komt uit het vak, maar in tegenstelling tot Eric, is hij daarin nog steeds zeer actief. Over beide nieuwe bestuursleden later meer in een uitgebreidere kennismaking. Het laatste deel van de ALV werd geleid door de nieuwe voorzitter. Hij ging met name in op de strategie van VNconstructeurs voor de komende 5 jaar. Kern daarvan: VNconstructeurs is/zijn partner voor maatschappelijk verantwoorde constructies. Daarbij staan samenwerking, veiligheid, duurzaamheid en integriteit voorop. “De nadere uitwerking van de strategie gaan we samen met de leden oppakken”, zo schetste Eric zijn eerste plannen voor de komende tijd.

De rondvraag in de vergadering was voor inmiddels oud-voorzitter Paul Rijpstra. Zijn terugblik op es jaar VNconstructeurs zal snel via de website zijn terug te zien.

Deel deze pagina

Scroll naar boven