Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk

VNconstructeurs, KPCV, Bouwen met Staal, Betonvereniging

Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. In drie lesmodules wordt uitgelegd hoe die in een multidisciplinaire aanpak geborgd kan worden. VNconstructeurs organiseert daarom samen met het Kennisportaal Constructieve Veiligheid, Bouwen met Staal en Betonvereniging de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk.

Doelgroep: personen die in een multidisciplinair verband samenwerken bij het ontwerp, uitvoering en beheer van constructies. Daarbij valt te denken aan: opdrachtgevers, planontwikkelaars, projectleiders, ontwerpers, constructeurs, uitvoerders, toeleveranciers etc.

Incidenten, de één wat recenter dan de ander, laten zien dat het borgen van de constructieve veiligheid nog steeds een punt van zorg is. Het OVV-rapport ‘Leren van Instortingen’ naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport markeert een keerpunt. Partijen worden direct aangesproken om tot verbeteringen te komen. Daarvóór is er al veel gedaan om, constructieve veiligheid hoger op de agenda te krijgen. De aangesproken partijen, Koninklijke Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Koninklijke NLIngenieurs, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en VNnstructeurs hebben gezamenlijk het voortouw genomen om antwoord te geven op de aanbevelingen van de OVV door middel van het Programma Veiligheid in de Bouw.

Het is van groot belang alle partijen in de bouw te informeren over mogelijkheden die er zijn om de constructieve veiligheid in de praktijk te borgen. Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid, Bouwen met Staal, Betonvereniging en VNconstructeurs hebben daarom de handen ineen geslagen voor de organisatie van de Cursus Constructieve Veiligheid borgen in de praktijk.

Ketenaanpak

Constructieve veiligheid vraagt om een holistische benadering. Alle partijen die vanaf de initiatiefase tot en met de gebruiksfase betrokken zijn, moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en hun invloed. Te vaak en te veel wordt geleund op het feit dat er een ontwerper dan wel constructeur betrokken is bij het project en zij of hij er wel voor zorgt dat de constructieve veiligheid geregeld wordt. In deze cursus wordt uitgelegd aan welke rollen en verantwoordelijkheden uiteenlopende partijen inhoud moeten geven en hoe samenwerken tot een goed resultaat leidt.

Uitvoering

De cursus bestaat uit drie webinars van elk 2 uur en een afsluitende (fysieke) bijeenkomst voor praktijkcases en discussie. Mogelijk dat in een volgend stadium deelname ook mogelijk is via e-learning.

Aspecten

Het borgen van de constructieve veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gehele keten; van initiatiefnemer/opdrachtgever via ontwerpers tot uitvoerenden en gebruikers en beheerders; niemand uitgezonderd. Constructeurs spelen een zeer belangrijke rol, maar zij kunnen het niet op hun eigen houtje alleen regelen. Alle partijen dienen op een verantwoorde wijze hun rol te spelen. Constructieve veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid!

Ongemerkt wordt de indruk gewekt dat het alleen over nieuw te realiseren bouwwerken gaat. De huidige projecten betreffen steeds meer het  herbestemmen of opknappen van bestaande constructies. Ook daarbij is de borging van constructieve veiligheid een noodzaak.

In deze cursus gaan we in de lesmodules in op drie, uiteraard sterk samenhangende, aspecten. Daarna gaan we in een afsluitende bijeenkomst in op praktijksituaties. De aspecten die achtereenvolgens in de webinars worden behandeld, zijn:

Module A: Proces, rollen en verantwoordelijkheden

Het eerste aspect dat wordt behandeld is het proces om de constructieve veiligheid te borgen. In elke fase van een project zijn risico’s te onderkennen. Die kunnen we afdekken met borgingsacties. Om die borgingsacties goed te beleggen, moeten afspraken worden gemaakt welke rol iemand krijgt toebedeeld en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. We leggen uit hoe dat in de praktijk moet worden geregeld en welke hulpmiddelen ons daarbij ter beschikking staan.

Module B: Competenties van de medewerkers

In de gehele keten bij de totstandkoming van een project wordt ervan uitgegaan dat de betrokkenen over voldoende kennis beschikken, zowel wat vakinhoud als gedrag betreft om hun rol en verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Voor constructeurs en ontwerpers is dat goed geregeld in het Constructeursregister. Voor andere rollen is er geen systeem, maar kennis en ervaring kunnen wel getoetst worden. We gaan in op de hulpmiddelen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.

Module C: Veiligheidscultuur in bedrijven en de sector

Het derde aspect is de wijze waarop binnen organisaties wordt samengewerkt; de bedrijfscultuur. Deze is sterk voorwaardenscheppend om optimaal open en transparant te werken. De oude wijsheid ‘Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt’ kan worden ondervangen als medewerkers elkaar helpen, senioren kunnen meekijken met jongeren, er geen zwijgcultuur heerst, etc. In de branche is inmiddels de Veiligheidsladder geïntroduceerd; bepaalde opdrachtgevers zetten dit instrument in als gunningscriterium. De Veiligheidsladder wordt toegelicht. Daarnaast laten we zien op welke wijze individuele bedrijven invulling geven aan het organiseren en stimuleren van veilig gedrag.

Praktijkcases

De cursus wordt afgesloten door een fysieke bijeenkomst waarin door de deelnemers aangedragen praktijkcases behandeld kunnen worden.

Inschrijven

De webinars worden gehouden op donderdag 13 april, donderdag 20 april en dinsdag 25 april, steeds van 09.00 tot 11.00 uur. De fysieke bijeenkomst is voorzien op 25 mei van 14.00 tot 16.30 uur. De specifieke invulling per module vindt u hierna. De kosten voor deelname bedragen € 395,- excl. BTW
Inschrijven kan tot dinsdag 10 april.

Klik voor het volledige programma, inschrijving en overige praktische informatie over de cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk op deze link. Inschrijven kan tot dinsdag 10 april. Deelname levert 4 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Programma

Online donderdag 13 april 09.00 – 11.00 uur
Module A: Het Proces: Hoe maken we alle ketenpartners bewust van hun verantwoordelijkheid?

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV
 • Proces 25 minuten
  o Constructieve veiligheid Ketenverantwoordelijkheid, KPCV toegelicht
  – Achtergrond
  – Fasen, risico’s en borgingsacties
  – Tools
  Dik Spekkink Contentmanager KPCV
 • De Praktijk 45 minuten
  Gerard Steenhuis Senior projectmanager Aveco de Bondt
  René Sterken Hoofd Cluster Ontwerp & Engineering | BAM Advies & Engineering
 • Het Proces is Under Construction Ontwikkelingen 45 minuten
  De belangrijkste resultaten van het programma Constructieve Veiligheid, in antwoord op de aanbevelingen van de OVV, worden gedeeld en toegelicht.
  o Regie op veiligheid
  Frans van Ekerschot Chief Safety Officer Rijksvastgoedbedrijf
  o Rol Coördinerend Constructeur nieuwe stijl
  Rudi Roijakkers senior Adviseur Luning BV
 • Discussie

Online donderdag 20 april 09.00 – 11.00 uur
Module B: Competenties: Capabele medewerkers zijn de ruggengraat.

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV
 • Competenties 
  o Techniek 25 minuten
  Het Constructeursregister
  Maurice Hermens Leading Professional Structural Engineering Royal HaskoningDHV
  Vakinhoud is de drager van de bijdrage van medewerkers en die moet getoetst kunnen worden.
  o Gedrag 25 minuten
  Johan Bolhuis, Senior Design Manager ALSEEN RO CEng
  In de totstandkoming van projecten moeten de medewerkers naast vakinhoud, ook over voldoende proceskennis beschikken en hun rol opeisen. Daarvoor is het nodig dat zij professionele tegenspraak kunnen en willen leveren.
 • De Praktijk 60 minuten
  Jurgen Hielema, senior consultant structural safety at Rijksvastgoedbedrijf
  Willem van Dijk, Director Building Technology | Heijmans
 • Discussie

Online dinsdag 25 april 09.00 – 11.00 uur
Module C: Veiligheidscultuur: Cultuur binnen bedrijven, sleutel tot succes

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV
 • De bedrijfscultuur cruciaal voor veilig werken 30 minuten
  Narges Naffash Programma manager Veiligheid ProRail
 • De veiligheidsladder 20 minuten
  Kaat van der Haar Consultant NEN
 • De veiligheidscultuur in de Praktijk 60 minuten
  o Sociale Veiligheid
  Anton van der Sanden Business Line Director Mobility & Infrastructure bij RHDHV
  o Spreker vanuit opdrachtnemer
 • Discussie

Fysiek donderdag 25 mei 14.00 – 16.30
Module D: Praktijkcases en discussie

 • Introductie
  Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV
 • En nu de Praktijk: Cases
  Tijdens deze fysiek te organiseren bijeenkomst zal met behulp van de tools van KPCV een rollenspel met cases worden uitgevoerd. Een fictieve case zal als voorbeeld dienen en daarna kunnen ook cases die door de deelnemers worden ingebracht worden uitgevoerd. Gedrag cases aangedragen door deelnemers.
 • Discussie
  Over de resultaten en de bevindingen van de deelnemers wordt ter afsluiting gediscussieerd.

Kosten:
395,- excl. BTW

Deel deze pagina

Scroll naar boven