Half februari besluit WKB

Op 18 januari werd de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in de Tweede Kamer behandeld. Tijdens het plenaire debat was er vooral aandacht voor de beoogde aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken, voor de rol van de gemeente in het beoogde nieuwe stelsel en voor de gevolgen van de nieuwe wet voor de gemeentelijke leges in relatie tot de kosten van private kwaliteitsborging.

Voor een samenvatting van het debat zie hier.
Op de website van de tweede kamer is ook het woordelijke verslag van het debat te vinden.

Een definitief besluit over de nieuwe wet is nog niet genomen. CDA en PvdA hebben enkele amendementen in voorbereiding. Gezien de complexiteit en het belang van de materie, heeft de Kamer besloten de behandeling op een later moment voort te zetten. De planning is nu dat dit in de week van 6 februari zal zijn. Een week later zal dan gestemd worden over de wet, en weten we of deze er ook echt gaat komen. Bijzondere bijkomstigheid is dat de verdere behandeling nu onder minister Plasterk valt, omdat minister Blok opschuift naar Veiligheid en Justitie.

Aansprakelijkheid
Een van de discussiepunten is hoe de aansprakelijkheid voor gebreken moet worden geregeld wanneer een professionele opdrachtgever het ontwerp (of een deel daarvan) aanlevert aan de aannemer. Voor constructeurs zal dit ook een herkenbaar thema zijn. Naar verwachting zal de druk op opdrachtgevers toenemen om een aantoonbaar getoetst ontwerp aan de aannemer te leveren. Het CDA overweegt een amendement of motie in te dienen over dit onderwerp. Maar ook vanuit de aannemer zelf zal hier meer aandacht voor komen. Voor constructeurs is dit dan ook een belangrijk punt in de discussie.

Deskundigheid en onafhankelijkheid kwaliteitsborgers
Opvallend in het debat van 18 januari was dat er nauwelijks aandacht werd besteed aan de positie van de kwaliteitsborger. Voor VNconstructeurs is dat een kernpunt van de nieuwe regelgeving. Om een gelijk speelveld te waarborgen dienen kwaliteitsborgers deskundig en onafhankelijk te zijn. De uitwerking daarvan wordt straks geregeld in lagere regelgeving. VNconstructeurs zal bij het ministerie van BZK te zijner tijd input leveren.

Rol van de gemeente in het nieuwe stelsel
De toetsing van de ontwerpstukken en het toezicht tijdens de bouw worden in het nieuwe stelsel niet meer door de gemeente uitgevoerd. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor welstand, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en de omgevingsveiligheid, zowel in de vergunningsfase als tijdens de bouw.
De kwaliteitsborger toetst aan het Bouwbesluit in plaats van de gemeente. Handhaving, bijvoorbeeld door middel van het stilleggen van de bouw, blijft een taak van de gemeente. Tijdens het debat, maar ook daarvoor al, is hierover intensief gesproken. Belangrijke vraag is hoe geregeld moet worden dat de gemeente tijdig, voldoende en betrouwbare informatie krijgt op basis waarvan zij een handhavingsbesluit kan nemen. De kwaliteitsborger zal daarbij naar verwachting een centrale rol spelen, maar ook voor de constructeur heeft dit gevolgen.

Invoering van de wet
Als de Tweede Kamer voor de wet stemt, zal de invoering gefaseerd plaatsvinden. Gestart wordt met bouwwerken uit Gevolgklasse 1, die ruwweg overeenkomt met CC1 uit de Eurocodes. Voorlopig staat de invoeringsdatum op 1 januari 2018.

Ronde Tafelgesprekken
De eventuele invoering van de Wet Kwaliteitsborging brengt ook voor de constructeur de nodige veranderingen met zich mee. Als de Tweede Kamer in februari voor invoering van de wet stemt, biedt VNconstructeurs u de mogelijkheid om in uw regio in gesprek te gaan over de kansen en bedreigingen die dit met zich meebrengt. En willen wij graag van u horen wat wij namens de beroepsgroep nog bij het ministerie van BZK kunnen inbrengen bij de verdere uitwerking van de regelgeving.

We organiseren dan ook een aantal Ronde Tafelgesprekken in de regio tussen eind februari en medio maart. De data zijn nog niet bekend. Wel hebben we een aantal locaties reeds vastgelegd, namelijk: Rotterdam/Delft, Haarlem, Zwolle/Meppel, Venlo.

Bij voldoende belangstelling komen we naar u toe.

Deel deze pagina

Scroll naar boven