Lectoraat Constructieve Veiligheid gericht op competenties voor toekomstbestendig constructief ontwerpen

Directeur van VNconstructeurs Bob Gieskens en voorzitter Kennisportaal Constructieve Veiligheid Dick Stoelhorst werden als deskundigen uit het werkveld na de intreerede van Michiel Horikx geïnterviewd door decaan van de HvA, Esther Ras. Zij vroeg beide heren naar hun visie op de door de kersverse lector gepresenteerde oplossingen voor de borging van de constructieve veiligheid. Beide heren gaven aan de kernpunten uit het lectoraat van harte te ondersteunen, en gingen in op aanvullende oplossingen. Hieronder de reactie van VNconstructeurs.

Drie vragen werden voorgelegd:

  1. Onderschrijft u de zojuist gepresenteerde oplossingen en ziet u mogelijk aanvullende oplossingen?
  2. Hoe groot is de urgentie en hoe ziet u het bijbehorende tijdpad?
  3. In hoeverre is achterstallig onderhoud in Nederland een reëel gevaar?

“Constructieve incidenten hebben zelden 1 oorzaak, zo wordt terecht opgemerkt. De probleemanalyse van de lector sluit wart dat betreft goed aan bij de analyse van de OVV in het rapport Bouwen aan Constructieve Veiligheid uit 2018. Het lectoraat legt de nadruk op het versterken van de kennis en het inzicht van de ontwerper/constructeur, en op de ontwerpfase. De aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van software in het ontwerpproces is naar ons idee zeer terecht.

Aanvullende oplossingsrichtingen zijn noodzakelijk. De oorzaken van constructief falen beperken zich niet tot de ontwerpfase; de versnippering van het bouwproces leidt tot diverse problemen; kwaliteitsborging, afstemming en toetsing schiet tekort.

VNconstructeurs heeft daarom, samen met de andere door de OVV aangesproken partijen verbetervoorstellen ontwikkeld die aangrijpen op persoon en proces, en op structuur en gedrag in de gehele keten. Dat leidt voor die coördinerend constructeur tot drie hoofdcomponenten, die inherent met elkaar verbonden zijn:

  1. de resultaatverantwoordelijkheid voor de toetsing van het gehele ontwerp en uitwerking,
  2. het stellen van relevante eisen aan deskundigheid en ervaring, niet alleen op inhoud, maar ook op competenties en gedrag.
  3. het selecteren en contracteren van constructeurs op een reële basis.

We willen dat de constructeur niet alleen op basis van inzicht ontwerpt, maar ook gedurende de rest van het proces middels toetsing en waar nodig professionele tegenspraak, de bewaker van de constructieve veiligheid is.

Wij zetten daarom onder andere actief in op leerprojecten, waarin in de praktijk ervaring wordt opgedaan met de ontwikkelde verbetervoorstellen. Daarmee hopen we een leerproces op project- en organisatieniveau in beweging te kunnen zetten, dat in 2021 en 2022 zowel tot verdieping als verbreding moet leiden. Verankering van de leerervaringen -bijvoorbeeld in contractmodellen zoals de DNR- is een noodzakelijke vervolgstap.

De rapportages over de gedeeltelijke instortingen van het dak van het AZ-stadion en de parkeergarage van de Dekamarkt in Wormerveer laten zien dat inspectie en onderhoud cruciaal kunnen zijn voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ook eerdere incidenten (RVS in zwembaden, galerijvloeren van appartementsgebouwen) illustreren dat. VNconstructeurs pleit dan ook al jaren voor een verplichte APK voor risicovolle constructies. Beter voorkomen dan genezen. Het recent gepubliceerde protocol voor beoordeling constructieve veiligheid voetbalstadions is een goed initiatief. VNc maakt zich echter nog steeds zorgen over de vrijblijvendheid. Welke prikkel hebben opdrachtgevers en gebouweigenaren nu echt om deze protocollen toe te passen? Daarnaast zien wij tot nog toe te vaak dat de put pas wordt gedempt als het kalf verdronken is. Een op een risicobenadering gebaseerde APK zou daarbij kunnen helpen.

De tekst van de lectorale rede van Michiel Horikx is HIER te  vinden.

De opname van zijn rede en de reactie van VNconstructeurs en KPCV kunnen HIER worden bekeken.

Deel deze pagina

Scroll naar boven