Twee hoofdoorzaken instorting tribune Nijmegen

In een persconferentie van NEC, de gemeente Nijmegen en ons lidbedrijf Royal HaskoningDHV werden de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de instorting van een deel van de tribune in het Goffert stadion bekend gemaakt. Een ontwerpfout in combinatie met de hoge belasting door springende supporters bleek te veel voor de tribune. Ook bij andere delen van de tribune een groot aantal eerdere scheuren is aangetroffen. Hoewel verdere conclusies nog niet getrokken zijn, worden deze scheuren als zichtbare signalen gezien dat er mogelijk al langere tijd  risico’s of problemen met de constructie zijn.

Voorlopige conclusies technisch onderzoek

Uit de presentatie van Royal HaskoningDHV blijkt het volgende:

  • Er zijn twee technische hoofdoorzaken. Eén met betrekking tot de belasting en één met betrekking tot de tribune-elementen.
    De belasting op de eerste drie rijen was door het aantal springende mensen  hoger dan waarop de tribune-elementen zijn ontworpen.
  • Bij het ontwerp van de tribune-elementen is een fout gemaakt bij het berekenen van de wapening.

Beide oorzaken hebben een aanzienlijk effect op de veiligheid. De combinatie heeft geleid tot de instorting.

Direct na de instorting werd gespeculeerd over mogelijke resonantie. RHDHV sluit  dat uit als technische oorzaak. Het bewegen van het tribune-element werd veroorzaakt door het afwisselend belasten en ontlasten. Over het effect van het verwijderen van stoeltjes op dit deel van de tribune, worden geen conclusies getrokken. Wel blijkt uit de reactie van NEC zelf dat ook toen er nog wel zitplaatsen waren, supporters niet per definitie bleven zitten.

Het definitieve rapport wordt in februari verwacht.

De presentatie van RoyalHaskoningDHV is hier te zien

Feitenrelaas gemeente Nijmegen

Aanvullend op het technisch onderzoek heeft de gemeente een feitenonderzoek gedaan. In haar rol als stadioneigenaar, opdrachtgever van de periodieke veiligheidscontrole en van toezichthouder op de bestaande bouw heeft zij diverse aspecten sinds 2002 in beeld gebracht. Bij de veiligheidscontroles zijn geen meldingen gevonden van scheuren in tribune-elementen of meldingen die als waarschuwing voor de instorting hadden moeten worden opgevat, zo meldt de gemeente op haar website.

Omdat dit vragen oproept in relatie tot de door RHDHV geconstateerde scheuren, wordt dit verder onderzocht.

In het feitenrelaas wordt onder andere ingegaan op de huurovereenkomst tussen de gemeente en NEC, waarin ook afspraken zijn vastgelegd over het onderhoud, de instandhouding en aanpassing van het stadion. Verder wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsverklaring (KNVB-eis), waarin “het rapport van een onafhankelijke derde ten aanzien van de constructieve veiligheid” als bijlage moet zijn opgenomen. In welke mate de uitgevoerde inspecties aan deze eisen voldoen, is niet volledig inzichtelijk.

Het gehele feitenrelaas is hier te vinden.

Conclusies en lessen?

Uit de nu gepubliceerde resultaten blijkt dat er opnieuw meerdere factoren een rol hebben gespeeld bij deze instorting: de ontwerpfout en de hoge belasting door springende  supporters. Er staan echter nog veel vragen open, bijvoorbeeld over de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde periodieke veiligheidsinspecties in relatie tot de scheuren die RHDHV heeft gezien.

VNconstructeurs is een groot voorstander van de door de minister aangekondigde periodieke inspectie voor bepaalde typen risicovolle gebouwen. Tegen het eind van 2021 moet een eerste concept van de te ontwikkelen inspectierichtlijn (NTA) gereed zijn. Naast het in 2020 gepubliceerde “stadionprotocol” dat bij het NEC-stadion nog niet is toegepast, zullen de lessen uit dit incident hiervoor waardevolle input zijn.

VNconstructeurs is één van de initiatiefnemers van het verbeterprogramma naar aanleiding van het OVV-rapport “bouwen aan constructieve veiligheid”. Hierin ligt vooral de nadruk op de eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling in de keten en de versterking van de rol van de coördinerend constructeur”.  Uit het vervolgonderzoek van RHDHV zal naar verwachting ook blijken of en welke inhoudelijke  maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwerpnormen in de belasting door ‘hossende supporters’.

Deel deze pagina

Scroll naar boven