Update breedplaatvloeren: Aanvullende onderzoeken vorderen gestaag, politieke aandacht krijgt vervolg

De aanvullende onderzoeken voor de inventarisatie van constructies waarbij breedplaatvloeren zijn of worden toegepast vorderen gestaag en de resultaten van de verschillende onderzoeksrichtingen worden steeds geanalyseerd en vergeleken met de beschikbare rekenmodellen teneinde deze te verbeteren en aan te vullen. Via ons platform breedplaatvloeren blijft u up-to-date over alle ontwikkelingen.

Na het bekend worden van de oorzaak van het gedeeltelijk bezwijken van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, is op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken een werkgroep Breedplaten ingesteld. In het door de werkgroep opgestelde stappenplan voor inventarisatie van het risico van in een gebouw toegepaste breedplaatvloerconstructies is sprake van aanvullend onderzoek dat uitgevoerd gaat worden om deze inventarisatie beter te kunnen uitvoeren. Bureau Hageman heeft opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren.

Inmiddels zijn we ruim negen maanden verder. Het aanvullende onderzoek loopt en in dat kader zijn of worden verschillende acties uitgevoerd.

  • Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar soortgelijke bevindingen bij breedplaatvloeren in het buitenland
  • Er wordt gewerkt aan het opzetten van een numeriek model.
  • Daarnaast wordt in opdracht van bij het Betonhuis aangesloten producenten van prefab-breedplaten het experimentele onderzoek voortgezet. Hierbij worden diverse configuraties van in het verleden toegepaste breedplaatvloeren beproefd. In dat kader zijn inmiddels circa 40 proeven uitgevoerd en zullen nog minimaal 10 proeven volgen.
    Ook wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar onderdelen van breedplaatvloeren zoals bijvoorbeeld de afschuifsterkte van het aansluitvlak tussen de breedplaat en de druklaag.

In de komende periode zullen de resultaten van de proeven worden geanalyseerd en worden vergeleken met beschikbare rekenmodellen. Zodoende kunnen de rekenmodellen worden verbeterd en kunnen uiteindelijk rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren in diverse configuraties worden opgesteld.
Deze rekenregels zullen worden besproken in de werkgroep Breedplaatvloeren die door het ministerie is ingesteld, en in de NEN-commissie TGB Betonconstructies. Na instemming van beide commissies zullen de resultaten worden gedeeld met de praktijk. De planning is dat dit voor eind 2018 kan worden gerealiseerd.[BG3]

De technische werkgroep van VNconstructeurs heeft inmiddels een aantal praktijkvoorbeelden van risico-analyses en versterkingsmaatregelen geanalyseerd en deze met haar bevindingen gepubliceerd op www.platformbreedplaatvloeren.nl.

Daarnaast oriënteert de werkgroep zich op de mogelijkheden technische aanbevelingen op te stellen voor versterkingsmaatregelen en voor nieuwbouwsituaties. Hierover zijn wij onder andere in overleg met de relevante NEN-commissies.

Het dossier heeft ook de aandacht van de politiek. Nadat op 31 mei 2018 een hoorzitting is georganiseerd waaraan onder andere VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Bureau Hageman deelnamen, spreekt de Tweede Kamer nu op 8 november 2018 verder over het onderwerp. VNconstructeurs heeft in deze hoorzitting onder andere gepleit voor meer aandacht voor onderzoek en standaardisatie en heeft het belang onderstreept van een structurele en voldoende betrokkenheid van de constructeur gedurende het gehele bouwproces. Zie voor de Kamerstukken deze link.

Tijdens de hoorzitting van 31 mei 2018 heeft VNconstructeurs, samen met andere partijen, ook aandacht gevraagd voor de organisatie van het bouwproces, waaronder een eenduidige demarcatie van taken en verantwoordelijkheden, en adequate kwaliteitsborging, toetsing en toezicht. Het belang hiervan beperkt zich niet tot de breedplaatproblematiek.

Vandaar dat wij, samen met Bouwend Nederland en NLingenieurs, het initiatief hebben genomen voor de werkconferentie: Constructieve Veiligheid verdient meer! Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd voor een constructieve dialoog die moet leiden tot een actieagenda waaraan de komende tijd nadere uitwerking moet worden gegeven. Lees hier meer over de werkconferentie.

De portal www.platformbreedplaatvloeren.nl kent verschillende toegangsniveaus. Mogelijk wordt u gevraagd een account aan te maken op de site. Als lid van VNconstructeurs komt u in aanmerking voor zo’n account en heeft u toegang tot de meest uitgebreide informatie.

Deel deze pagina

Scroll naar boven