Update Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de Wkb. Deze wet regelt, naast enkele privaatrechtelijke zaken met betrekking tot consumentenbescherming, twee belangrijke zaken:

  • De versterking van de aansprakelijkheid van de aannemer jegens zijn opdrachtgever;
  • Introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Een externe kwaliteitsborger neemt in belangrijke mate de taak van het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht over. Bij oplevering dient door middel van een aan de gemeente te overleggen dossier te worden aangetoond dat het gerealiseerde bouwwerk aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet.

Verkenning gevolgen van de Wkb voor de constructeur
In het huidige stelsel is Bouw- en Woningtoezicht verantwoordelijk voor de toetsing van het ontwerp ten behoeve van vergunningsverlening en voor op de naleving ervan tijdens de uitvoering. In die zin draagt BWT bij aan de borging van de constructieve veiligheid. De Wkb wordt fasegewijs ingevoerd, in eerste instantie voor gebouwen in gevolgklasse I. Beoogde invoeringsdatum voor deze eerste fase is 1-1-2021. Medio juli 2020 wordt bepaald of de randvoorwaarden voor invoering in voldoende mate zijn vervuld of dat uitstel noodzakelijk is.

Door de invoering van de Wkb veranderen de rollen van alle partijen in het bouwproces, ook die van de ontwerper en de gemeente. Zo wordt bij de aanvraag voor een bouwvergunning geen technische toets door de gemeente meer uitgevoerd. De kwaliteitsborger dient voor de start van de uitvoering het ontwerp te beoordelen en op basis daarvan een borgingsplan (toezichtsplan) voor de uitvoeringsfase vast te stellen en uit te voeren. Hoewel de kwaliteitsborger met name met de bouwer en de opdrachtgever te maken zal hebben, zal in het kader van de constructieve veiligheid ook interactie met de constructeur (in diverse rollen en fasen) plaatsvinden.

VNconstructeurs verkent de komende maanden de gevolgen van de Wkb voor de constructeur. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en competenties van de kwaliteitsborger, specifiek t.a.v. constructieve veiligheid;
  • Interactie gedurende het gehele proces tussen de constructeur(s), de kwaliteitsborger en BWT
  • Kansen en bedreigingen van het nieuwe stelsel voor de constructeur.

Aan de hand van deze verkenning kunnen wij de leden nader informeren over het nieuwe stelsel en vaststellen welke aandachtspunten vanuit de constructeur er zijn voor de uitwerking van de wet in de lagere regelgeving.

Oproep
Leden die willen bijdragen aan de verkenning en visievorming vanuit de constructeurspraktijk, kunnen dit kenbaar maken via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces.

Deel deze pagina

Scroll naar boven